Regulamin obowiązujący od 16.01.2017 r.

                                                                                  REGULAMIN PRZEWOZU
                                                         MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI
                                                         SINDBAD Sp. z o.o., 45-144 Opole, ul. Działkowa 4
              
                                                                  ważny od dnia 16.01.2017 r.

 

1. Postanowienia ogólne.

 

1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50
poz. 601, z późn. zmian.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.
U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zmian), Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczące praw
pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Rozporządzenie Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz
postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz. 266). Ustawa z dnia 20
czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 Nr 1137).
1.2 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
b) Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem na podstawie
zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej, nazwa
Przewoźnika podana jest na bilecie.
c) Bilet - dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej na nim osoby na
podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
d) Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem
a Pasażerem w chwili nabycia biletu, na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się
przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet) Pasażera i jego bagaż
z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na bilecie.
e) Rozkład jazdy - plan przejazdów autokarów na trasie,
z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków (w czasie lokalnym), godzin
przyjazdów oraz nazw przystanków. Rozkład jazdy dostępny jest w punktach
sprzedaży biletów, a także na stronie internetowej Przewoźnika.
1.3 Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów
autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika.
1.4 Dokonanie zakupu biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2. Pasażer

 

2.1 Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek,
co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Nie stawienie się
Pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja
z przejazdu.
2.2 Pasażer powinien zająć miejsce w autokarze wskazane przez obsługę co
najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na
pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia.
2.3 Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj.
posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia
podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer winien posiadać ważny bilet na
przejazd oraz dokument uprawniający do korzystania ze zniżek. Pasażer ponosi
całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie
prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i
wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż autokar nie będzie
oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej.
2.4 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych
obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru.
2.5 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie
za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych
przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
2.6 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza
autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej
równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego
naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym
mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to
Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary
umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.
2.7 W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest
zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
2.8 Zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w
dniu 15.05.2015r., w autokarach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach
ochronnych.
2.9 Dzieci bez względu na wiek mogą podróżować wyłącznie na podstawie
aktualnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty,
paszport, wizy). O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie
stanowią inaczej wszystkie dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką
osoby dorosłej. Dzieci pomiędzy 12, a 18 rokiem życia mogą podróżować
samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenia o przewozie osoby
małoletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten
powinien być wypełniony i podpisany w obecności członka załogi autokaru i
przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w autokarze. W przypadku podróży
do/z Wielkiej Brytanii, Włoch, Grecji, Ukrainy i Bułgarii minimalny wiek dziecka
podróżującego bez osoby dorosłej to 16lat.
2.10 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez
prawnego opiekuna w chwili, kiedy znajdują się one poza autokarem.
2.11 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
(NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się
mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące
szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

 

3. Przewoźnik

 

3.1 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu
osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub, która
z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały
wpisane na bilecie.
3.2 Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed
rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu
osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów
podróży Przewoźnik może odmówić przyjęcia Pasażera na pokład autokaru.
3.3 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić
dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:
a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków
odurzających (np.: narkotyków),
c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie
wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży podróżnych. Skutki prawne
wymienionych sytuacji ponosi Pasażer.
3.4 W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych
środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
3.5 Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach autokarów.
W wyjątkowych sytuacjach na pisemną prośbę Klienta Przewoźnik może wyrazić
zgodę na przewóz małego zwierzęcia (pies, kot, fretka do 4 kg!). Zgoda na przewóz
zwierzęcia wydawana jest pisemnie.
3.5.1 Przewożone zwierzę musi posiadać paszport, wszczepiony mikroczip
i badania weterynaryjne wymagane na wjazd do kraju stanowiącego kraj podróży.
3.5.2 Za przewóz zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości 50% wartości biletu
na danej trasie przy jednoczesnym wykupie pełnopłatnego biletu przez Pasażera. W
przypadku, gdy Pasażerowi przysługuje inna zniżka na zakup biletu przewidziana
w Regulaminie Przewozu to należy wykupić zwierzęciu pełnopłatny bilet. Nie ma
możliwości sumowania zniżek
3.5.3 Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą
i kagańcem, znajdować się w odpowiedniej klatce, kojcu lub torbie umieszczonej na
siedzeniu obok właściciela zwierzęcia. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w
sposób nie zakłócający podróż innym pasażerom.
3.5.4 Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do przewozu zwierząt
nie dotyczą podróży do Wielkiej Brytanii.
3.6 Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera
i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy,
ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
3.7 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki
spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne,
kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy
techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na
przejściach granicznych).
3.8 Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego
niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub
bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających
z nich dalszych skutków.
3.9 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy niż podany
w rozkładzie jazdy przyjazd autokaru do miejsca docelowego i dalsze wynikające z
tego negatywne skutki dla pasażera.
3.10 Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot
kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.
3.11 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu autokarem
zastępczym - innym niż przewoźnika, przy czym autokar taki oznaczony będzie
tablicą z nazwą przewoźnika umieszczoną za przednią szybą pojazdu. Ponadto ze
względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych Przewoźnik może
wprowadzić przesiadki podczas przejazdu.

 

4. Bilety

 

4.1 Bilet może być zakupiony w sieci agencyjnej Przewoźnika lub na stronach
internetowych. Bilet elektroniczny jest drukowany bezpośrednio przez pasażera ze
strony internetowej.
4.1.1 Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów:
a) bilet jednostronny b) bilet dwustronny c) bilet OPEN (bez określonej daty powrotu,
dostępny tylko w najwyższej taryfie cenowej).
4.1.2 Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie.
4.1.3 Bilet nie jest fakturą VAT. Za zakupiony bilet, Klient może automatycznie
uzyskać fakturę VAT w momencie zakupu biletu, zaznaczając odpowiednią opcję w
systemie sprzedażowym lub na życzenie, nie później jednak niż piętnastego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakupił bilet. Fakturę VAT
poświadczającą sprzedaż biletu, wystawia Przewoźnik.
4.2 Bilet dwustronny lub bilet typu „OPEN” jest ważny przez okres
12 miesięcy licząc od daty wyjazdu zadeklarowanej przy zakupie biletu. Bilet
jednostronny jest ważny do dnia wyjazdu zadeklarowanego przy zakupie biletu lub
do dnia wyjazdu w przypadku zmiany daty podróży. Zmiany daty wyjazdu można
dokonać w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od daty zadeklarowanej przy
zakupie biletu. Zmiany tej można dokonać najpóźniej na 24 godziny przed datą
wpisaną w bilecie lub datą wpisaną w komputerowym systemie rezerwacji w
przypadku rezerwacji dokonanej telefonicznie. Nie ma możliwości przedłużenia
ważności biletu.
4.3 Bilet sprzedawany jest bez przydziału określonego numeru miejsca
w autokarze.
4.4 Pasażer ma możliwość wykupienia dodatkowego miejsca dla siebie po
uiszczeniu opłaty w wysokości 50% ceny przy zakupie pełnopłatnego biletu w tej
samej taryfie, na danej trasie.
4.5 Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika. Bilety
nabywane w Polsce opłacane są w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza
granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletu.
4.6 Termin podróży powrotnej dla biletu „OPEN”, Pasażer jest zobowiązany ustalić
nie później niż 7 dni przed planowanym wyjazdem. Przewoźnik dokonuje rezerwacji
według kolejności zgłoszeń. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy
dokonania rezerwacji na termin wybrany przez Pasażera w przypadku braku wolnych
miejsc.
4.7 W terminie do 24 godzin przed rozpoczęciem podróży Pasażer ma możliwość
bezpłatnej zmiany trasy przejazdu, daty wyjazdu, daty powrotu, oddatowania biletu
OPEN, ponownego datowania biletu OPEN, w ramach aktualnej oferty Przewoźnika.
Jeżeli zmiana trasy skutkować będzie zmianą ceny na wyższą w stosunku do
pierwotnej ceny posiadanego biletu, naliczona i pobrana przez pilota zostanie jedynie
opłata wynikająca z różnicy taryfowej. Dopłata nie zostanie pobrana jeśli zmiana
ceny nie przekroczy kwoty 20PLN / 5EURO / 5GBP / 5CHF/ 40DKK / 40NOK lub
40SEK.
4.7.1 Zmiana w bilecie, o której mowa w punkcie 4.7, dokonywana przez klienta w
terminie krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem podróży, traktowana jest jak
rezygnacja z biletu, zgodnie z pkt. 4.8 ppkt. d.
4.7.2 Zmian w biletach zakupionych w taryfie promocyjnej SINDBAD-INTERBUS
można dokonać tylko i wyłącznie w ramach taryfy SINDBAD-INTERBUS.
4.8 W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, przysługuje mu zwrot
należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po
potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji
Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
a) powyżej 14 dni przed wyjazdem 10% wartości biletu,
b) od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu,
c) od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
d) poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90 % wartości biletu.
Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje biuro, w którym zakupiono
bilet. Za bilet zakupiony u pilota w autokarze zwrotu dokonuje Przewoźnik. Zwrotu
biletu zakupionego przez internet dokonuje się na stronie, na której bilet został
zakupiony.
4.9 Przewoźnik ma prawo do potrącenia 95% wartości biletu w przypadku nie
zgłoszenia się Pasażera na odjazd autokaru oraz w sytuacjach opisanych
w punktach, 2.3, 3.2, 3.3 Regulaminu.
4.10 W przypadku niewykorzystania relacji powrotnej w bilecie dwustronnym,
Pasażerowi przysługuje zwrot w wysokości 20% wartości biletu.
4.11 Przy zwrocie biletu zakupionego elektronicznie przelew zostanie wykonany na
konto, skąd dokonano płatności.
4.12 Wszystkie operacje na biletach „www” (zwrot, zmiany, zamknięcie biletu)
powinny być wykonane poprzez serwis internetowy, na którym dokonano zakupu
biletu.
4.13 Przewoźnik może wprowadzić następujące zniżki przy zakupie biletu:
a) 50% dla dziecka do 12-go roku życia (decyduje dzień urodzenia) przy
jednoczesnym zakupie pełnopłatnego (bez zniżek) biletu w tej samej taryfie, dla
opiekuna.
b) 10% dla drugiego i kolejnego dziecka do lat 12 podróżującego pod opieką jednego
dorosłego Pasażera.
c) 10% dla młodzieży do lat 26 (decyduje dzień urodzenia),
d) 15% dla posiadaczy Karty Stałego Klienta SINDBAD-CLUB,
e) 10% dla posiadaczy Firmowej Karty Stałego Klienta SINDBAD-CLUB
f) 10% dla osób powyżej 60-go roku życia (decyduje dzień urodzenia)
g) 10% dla grupy co najmniej 10 osób jadących tam i z powrotem w tym samym
terminie na tej samej trasie,
h) 50% drugie (dodatkowe) miejsce dla pasażera przy jednoczesnym zakupieniu
pełnopłatnego (bez zniżek) biletu w tej samej taryfie, na danej trasie.
4.13.1 Informacja o aktualnie dostępnych zniżkach umieszczona jest każdorazowo
przy rozkładzie jazdy, osobno dla każdej linii.
4.14 Przewoźnik zastrzega sobie prawo wprowadzenia do sprzedaży limitowanej
ilości biletów w taryfach „promocyjnych”, od których ilość udzielanych zniżek może
być ograniczona. W przypadku zmiany terminu wyjazdu, powrotu lub datowania
powrotu OPEN w terminie, w którym nie są dostępne miejsca w danej taryfie
promocyjnej, do biletu pobierana będzie dopłata do ceny aktualnie obowiązującej na
wybranej trasie (z wyłączeniem oferty SINDBAD-INTERBUS, patrz punkt 4.7.2
regulaminu).
4.15 Warunkiem przyznania zniżki jest okazanie stosownego dokumentu w chwili
zakupu biletu oraz podczas kontroli biletów w autokarze. W przypadku nie posiadania
dokumentów uprawniających do przyznania zniżki podczas przejazdu obsługa
autokaru jest zobowiązana i uprawniona do pobrania dopłaty do pełnej ceny biletu.
4.16 W przypadku, gdy z oferty wynika, że Pasażerowi przysługują dwie lub więcej
zniżek, stosuje się wówczas największą przysługującą zniżkę. Nie ma możliwości
łączenia (sumowania) zniżek.
4.17 W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia biletu Przewoźnik nie
wystawia duplikatu.
4.18 Nie dokonuje się zwrotu kosztów nabycia biletu gdy:
a) upłynął termin ważności biletu, b) bilet jest zniszczony w stopniu
uniemożliwiającym jego identyfikację, c) Pasażer nie posiada oryginału biletu.

 

5. Bagaże

 

5.1 Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym winna być opisana
imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu Pasażera. Obowiązek
oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na
Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do
miejsca, w którym kończy podróż. Bagaż jest rejestrowany przez obsługę autokaru
poprzez naklejenie banderoli, umieszczenie bagażu w luku bagażowym i wpisanie
do biletu ilości bagaży.
5.2 Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podstawowego
(walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej 30kg, za
wyjątkiem połączeń do/z Włoch, Czech, Austrii, Słowenii i Grecji, gdzie Pasażer ma
prawo do przewozu 1 sztuki bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 25kg.
Pasażer oprócz bagażu podstawowego ma również prawo do przewozu
1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg.
5.3 Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne
umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad
fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym
Pasażerom.
5.4 Suma wymiarów każdego z bagaży podstawowych nie może przekraczać 165cm
(szerokość + wysokość + głębokość). Maksymalna waga pojedynczego bagażu nie
może przekroczyć 30kg (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy ręcznych pracach transportowych).
5.5 Bagaż przekraczający dopuszczalne wymiary lub wagę klient zobowiązany jest
załadować, przenosić i wyładować samodzielnie.
5.6 Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony za zgodą załogi
autokaru tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Za każdy
dodatkowy bagaż (1 szt. do 25kg) lub za przekroczenie dopuszczalnej wagi/wymiaru
bagażu podstawowego Przewoźnik pobiera opłatę w zależności od kraju wyjazdu
10Euro/10GBP/10CHF/80DKK/80NOK/80SEK lub 40PLN. Bagaż ten jest
rejestrowany przez obsługę autokaru, a Pasażer otrzymuje potwierdzenie dokonanej
wpłaty poprzez wklejenie do biletu naklejki z napisem „dopłata”. Przewoźnik
zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu ze względu na
ograniczoną pojemność luków bagażowych.
5.7 Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia
on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
5.8 Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie
odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o
nieprzyjemnym zapachu. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby
(żaden z pasażerów nie stwierdzi, że jest jego właścicielem) będzie przez załogę
autokaru usunięty z pojazdu.
5.9 Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, która nie powinna przewyższać
jego rzeczywistej wartości. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej
wartości z rzeczywistą, a w przypadku zastrzeżeń zaznaczyć to na odwrocie biletu.
5.10 Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych
jest ograniczona do zadeklarowanej wartości bagażu,
a w przypadku braku takiej deklaracji do zwykłej wartości rzeczy.
5.11 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż
podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią
opieką Pasażera, chyba że szkoda powstała z jego winy.
5.12 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub
uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu
elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej,
chyba że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub
rażącego niedbalstwa Przewoźnika. W przypadku przewożenia przedmiotów o
wyższej wartości Przewoźnik zaleca wykupienie ubezpieczenia indywidualnego.
5.13 Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych
powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika i są
przechowywane przez Przewoźnika przez 30 dni.
5.14 Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia autokaru stwierdzi brak lub uszkodzenie
swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać
pisemne potwierdzenie tego faktu na specjalnym protokole lub na bilecie.
Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji
pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z pkt.6.
5.15 Ze względu na czas podróży i specyfikę przewozu bagaży
w autokarach, nie zaleca się przewozu w bagażu głównym przedmiotów łatwo
tłukących i łatwo psujących się oraz komputerów, aparatów fotograficznych,
i innych urządzeń elektronicznych, a także pieniędzy, biżuterii, wyrobów ze złota
i srebra, weksli, papierów wartościowych, dokumentów handlowych, paszportów
i innych dokumentów, substancji płynnych, a także lekarstw wymagających
przechowywania w niskiej temperaturze.
5.16 Za przewóz sprzętu zimowego (narty, deska snowboardowa) Przewoźnik
pobiera jednorazową opłatę w wysokości 100zł. Sprzęt powinien być odpowiednio
zapakowany w futerał lub pokrowiec.
5.17 Informacje o odstępstwach dotyczących przewożonego bagażu zawarte są w
rozkładzie jazdy danej linii.

 

6. Reklamacje

 

6.1 Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować
pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika, w okresie trzech miesięcy od
zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do
składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny bądź
pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy
zgłoszeniu reklamacji należy: opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane
szkody oraz określić sposób rekompensaty. Reklamacja musi być podpisana przez
osobę uprawnioną. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a w
przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia
lub utraty. Jeżeli reklamacja nie odpowiada warunkom określonym powyżej,
Przewoźnik wzywa Klienta, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania. Niespełnienie tego żądania w terminie, powoduje pozostawienie
reklamacji bez rozpoznania. Jeśli reklamacja zostanie uzupełniona w terminie 14
dni, za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnienia. W
terminie 30 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W
uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z
zastrzeżeniem powiadomienia Pasażera o przyczynach wydłużenia terminu do
rozpatrzenia reklamacji. Zawiadomienie to winno nastąpić przed upływem 30 dni od
dnia otrzymania reklamacji przez Przewoźnika.
6.2 Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy
wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

 

7. Postanowienia końcowe

 

7.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy ujęte w punkcie 1.1 oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
7.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia